Hvordan forløber en gudstjeneste?

Præludium (orgelforspil)
Indgangsbøn.
1. salme
Præstens hilsen: "Herre være med jer."
Menigheden svarer: "Og med din ånd."
Præsten vender sig imod alteret og beder en bøn, på alles vegne, til Gud. En sådan bøn kaldes en kollekt. Når præsten står vendt mod alteret, taler han på sine egne og menighedens vegne til Gud. Når han står vendt ud mod kirken, taler han på Guds vegne til sig selv og menigheden.
Præsten vender sig mod menigheden og læser enten fra Det gamle Testamente eller Det nye Testamente. Her skal man rejse sig. Man rejser sig i kirken, hver gang der læses fra Bibelen, eneste undtagelse: Trosbekendelsen, der ikke står i Bibelen.
2. salme
Præsten læser nu dagens evangelium. Evangelium betyder: Glædeligt budskab. Først siger præsten: "Dette hellige evangelium skriver...(evangelistens navn). Koret svarer: "Gud være lovet for sit glædelige budskab". Herefter følger trosbekendelsen.
Hvis der er dåb, synges trosbekendelsen ikke.
Trosbekendelsen
"Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himmelens og jordens Skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn. Vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredie dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Guds Fader, den almægtriges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv, Amen"!
Under trosbekendelsen bliver man stående.
3. salme
Fra prædikestolen:
Prædiken.
Kirkebøn
Efter kirkebønnen hilser man med hånd på hinanden
4. salme.
Denne salme erstattes med en dåbssalme, hvis der er dåb.
Efter dåben synges salme 488 v. 2 eller en anden dåbssalme
Hvis der ikke er dåb, går vi efter 4. salme over til nadveren.
Nadveren.
Efter nogle indledende lovprisninger og bønner, synges 439 v. 1.
"O, du Guds lam!
med korsets skam
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!"
Herefter fremsiger præsten indstiftelsesordene. Disse ord begynder sådan " Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, han blev forrådt et brød...."
Alle rejser sig i det øjeblik præsten begynder at fremsige ordene.
Efter indstiftelsesordene synges salme 462. Under denne salme går man op til alteret.
Alle er hjertelig velkommen til nadveren. Også børn. Har man dårlige knæ eller ben behøver man ikke knæle. Præsten kommer også gerne ned i kirken til gangbesværede
Når salmen er sunget knæler man. Herefter følger uddelingen og bortsendelsesordene. Når menigheden er på plads igen, synges salme 472.
Præsten vender sig nu igen mod alteret og beder på alles vegne en takkebøn (kollekt) for nadveren.
Herefter vender han sig imod menigheden og siger: "Modtag alle Herrens velsignelse".
Da velsignelsen også er fra Bibelen, rejser alle sig.
5. salme.
Udgangsbøn
Præsten kommer med forskellige meddelelser efter udgangsbønnen
Postludium, hvorunder man forlader kirken


 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning 

Korene
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg (urnegrave)
Tillæg (urnefællesgrav)
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø